9 listopada 2016

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „A”
w Jeleniej Górze, al. Jana Pawła II 7/9

Środowiskowe domy samopomocy stanowią ważne ogniwo w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych a szczególnie chorych psychicznie. Osoby niepełnosprawne, które kończą szkoły specjalne lub indywidualne nauczanie często pozostają bez perspektyw. ŚDS-y stwarzają alternatywę - przyjazne środowisko koleżeńskie, zainteresowań oraz terapeutyczne. Wszystkim nam są potrzebne kontakty społeczne a osobom niepełnosprawnym tym bardziej. ŚDS to forma terapii dla osób niepełnosprawnych nie warunkująca wyrwania ich ze środowiska rodzinnego. Terapia będzie się odbywać bowiem, obok życia rodzinnego, a to warunkuje poczucie bezpieczeństwa i ma wpływ na jakość efektów podejmowanych przez ŚDS.

Ośrodek – Środowiskowy Dom Samopomocy w Jeleniej Górze prowadzony będzie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Caritas Diecezji Legnickiej a Miastem Jelenia Góra. Celem prowadzonego domu jest podtrzymywanie i rozwijanie u osób chorych psychicznie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, dobrego funkcjonowania w najbliższym otoczeniu i społeczności lokalnej. Ważnym zadaniem jest tworzenie ciepłego i opiekuńczego Ośrodka, który nauczy jak żyć w środowisku otwartym, jak pokonywać codzienne trudności.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A” posiada 30 miejsc dla pełnoletnich osób (zarówno kobiet i mężczyzn) zdiagnozowanych jako chore psychicznie z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi ICD-10 od F.20-F.29 (schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii), F.30-F.39 (zaburzenia afektywne) oraz osoby z rozpoznaniem organicznych zaburzeń psychicznych (F.00-F.09), u których utrzymują się przewlekle dekompensacje psychotyczne, spełniające kryteria choroby psychicznej.

Odbiorcami ŚDS będą osoby zamieszkujące gminę Jelenia Góra, w szczególności osoby:
- które mimo pobytu w różnego typu placówkach oraz długich i wielokrotnych okresach hospitalizacji, nadal potrzebują wsparcia w odnalezieniu się w otaczającej się ich rzeczywistości;
- o różnej dynamice choroby, w tym posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
- potrzebujące wsparcia terapeutyczno-rehabilitacyjnego. Wśród uczestników znajdą się także osoby, u których utrzymują się objawy negatywne utrudniające:
- samodzielną egzystencję;
- codzienne funkcjonowanie;
- powrót do rodziny, pracy czy społeczeństwa;
- lub/i osoby same, ani którym ich rodziny nie mogą zapewnić, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, opieki niezbędnej w funkcjonowaniu rodzinnym i społecznym.

Cele szczegółowe realizacji zadania, które dotyczą uczestników ŚDS i ich bliskich:
1. Polepszenie stanu zdrowia psychicznego wśród uczestników ŚDS.
2. Rozwijanie kompetencji społecznych i budowanie zasobów sprzyjających zdrowiu.
3. Zmniejszenia prawdopodobieństwa nawrotu choroby i złagodzenia związanych z nią skutków negatywnych.
4. Zwiększenie umiejętności ( niektórych przypadkach wręcz nabycie) dbania o własne zdrowie i korzystania z pomocy specjalistów.
5. Przywrócenie zdolności samodzielnego radzenia sobie w życiu.
6. Wspieranie członków rodziny uczestników ŚDS, co skutkować będzie poprawą stosunków rodzinnych.
7. Zwiększenie umiejętności podejmowania ról społecznych, dzięki czemu możliwy jest powrót do społeczeństwa i rozwinięcie poczucia bycia jego częścią.
8. Zwiększenie integracji ze środowiskiem osób zdrowych i niepełnosprawnych.
9. Zwiększenie umiejętności współpracy i komunikowania się z innymi ludźmi.
10. Zwiększenie umiejętności bycia członkiem społeczności i wsparcia dla innych osób (samopomoc).
11. Zwiększenie poczucia własnej wartości wśród uczestników śDS, dzięki poznawaniu swoich mocnych stron i wykorzystanie ich w życiu codziennym.
12. Zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i agresją.
13. Zwiększenie umiejętności samorealizacji poprzez rozwijanie zainteresowań.
14. Podniesienie jakości życia.
15. Zwiększenie szans na aktywizację zawodową i powrót na rynek pracy.
16. Poprawa warunków bytowo-socjalnych oraz propagowanie modelu zdrowej rodziny.
17. Zwiększenie udziału osób chorujących w życiu kulturalno-rozrywkowym.

Zatrudniona kadra terapeutyczna ŚDS będzie posiadała kwalifikacje i wykształcenie wyższe kierunkowe oraz najmniej półroczne doświadczenie zawodowe, polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określone we właściwych przepisach, w tym m.in. zgodne z Rozporządzeniem Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 9.12.2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy.

M.in. będą to osoby takie jak:
- psycholog,
- pedagodzy,
- instruktorzy terapii zajęciowej,
- osoba z doświadczeniem choroby psychicznej (ex-in), potrafiąca prowadzić przynajmniej jedne z wymienionych zajęć.

Personel placówki będzie dbał o utrzymanie uczestników w dobrej kondycji fizycznej, psychicznej oraz sprawności funkcjonalnej poprzez m.in. arteterapię, biblioterapię, muzykoterapię, treningi o różnorodnym charakterze, ćwiczenia ruchowe, zajęcia z psychologiem itp. Niesiona będzie pomoc w powtórnej adaptacji do życia po ukończeniu realizacji obowiązku szkolnego – np. szkoły specjalnej. Podopieczni będą rozwijać umiejętności społeczne poprzez zajęcia z zakresu samoobsługi, zaradności życiowej, nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych, motywowani są również do aktywnego życia, organizowania sobie czasu wolnego po zajęciach terapeutycznych.

Ośrodek będzie współpracował z różnymi instytucjami w celu integrowania uczestników i budowania wsparcia społecznego.

Osoby będą kierowane są do placówki na podstawie decyzji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Planowane otwarcie Ośrodka to 01 grudnia 2016 r. Zajęcia będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00. ŚDS Mieści się w Jeleniej Górze przy al. Jana Pawła II 7/9. Jest to dogodna lokalizacja, z dobrą komunikacją, sprzyjającą poczuciu bezpieczeństwa i spokoju. Powierzchnia użytkowa przypadająca na jednego uczestnika wynosi 10,43 m2. Lokal pozbawiony jest barier architektonicznych, dwukondygnacyjny z windą, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W lokalu przeznaczonym na ŚDS znajdować się będą pomieszczenia wyposażone w meble i sprzęty niezbędne do prowadzenia w nim zajęć. Z doświadczeń Caritas Diecezji Legnickiej wynika, że osoby chorujące na przewlekłe choroby psychiczne, takie jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia schizoafektywne, depresję i inne – z powodu ostrych i nawracających epizodów oraz zmian w psychice - przerywają często pracę, naukę, popadają w bierność patologiczną.

Na skutek spowodowanej chorobą niepełnosprawności, osoby te stają się coraz bardziej wyizolowane społecznie, zamykają się w domu, nie radzą sobie z wykonywaniem codziennych obowiązków. Stan ten wpływa negatywnie na ich samopoczucie psychiczne, a to z kolei zwiększa znacznie ryzyko nawrotu ostrej fazy choroby i w konsekwencji dalsze pogłębianie się niepełnosprawności.

Dla osób z większym potencjałem Środowiskowy Dom Samopomocy staje się pierwszym krokiem do podejmowania różnych działań zwiększających i samodzielność. W takim wypadku śDS przyczynia się do realizacji potrzeby doszkalania się i podejmowania pracy zawodowej.


powrót

25 maja 2018
piątek

Inne informacje

Zakup autobusu do przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas im. św. Krzysztofa w Lwówku Śląskim


Prosimy o Państwa jeden procent!


Caritas zaprasza do zbiórki żywności


Sprawozdanie półroczne FEAD


Spotkanie opłatkowe osób niepełnosprawnych


Caritas po raz 23. rozpoczyna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom


Legnicka Caritas poprowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy


Pożegnianie ks. Stanisława Hendzela


Caritas zaprasza do zbiórki żywności


Jesienne spotkania charytatywne


Niepełnosprawni modlili się w Krzeszowie